Főhajtás a márciusi hősök előtt

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

A héten tömegesen lemondásra kerültek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének emlékére megszervezendő megemlékezések. 2020-ban a koronavírus megálljt parancsolt a közös történelmi visszatekintéseknek, ami persze nem azt jelenti, hogy a mai nap magánemberként ne tudnánk fejet hajtani.

Sok egyéb mellett a kialakult helyzetnek köszönhetően átértékelhetjük ünnepeinket is. A megszokott főhajtások, istentiszteletek, koszorúzások, szónoklatok helyett a kényszerű vagy önként vállalt karanténban számot vethetünk nemzeti sorsfordulóinkkal is. Mivel a családtagok is karanténba kényszerülnek, vagy csak egyszerűen a mai napon minden családtagunk otthon van, talán figyelmet kaphatnak azon személyek is, akiknek soha nem emeltek emlékoszlopot, nem állítottak emléktáblát, de élnek még a családi emlékezetben. De visszatekinthetünk az előző évek megemlékezéseire is, és átnézhetjük a képeket és online meghallgathatjuk az elhangzott dalokat.

A koronavírussal kapcsolatos fejlemények kapcsán született kormányzati intézkedések a nagyobb rendezvények, közösségi találkozók lemondására szólítottak fel a hét elején. Később betiltásra kerültek az istentiszteletek is. Ebben a böjti otthonmaradásban talán épp annak jött el az ideje, hogy meglássuk a lényeget, amely a nagy rohanásban lassan elveszett.

A világháló, rádiónk és a televíziós csatornák olyan lehetőségeket nyújtanak számunkra, amelyeknek köszönhetően a mai napon akár egy másik országban megtartott istentiszteletet nézhetünk meg online. Többek között a református egyház itt is és Magyarországon is lehetővé tette hívei számára az istentiszteletek megtekintését, de említhetnénk akár Herdics Györgyöt, szlovákiai magyar főtisztelendő apátot, a Remény hetilap főszerkesztőjét, aki március 15-én, vasárnap közösségi oldalán keresztül tart élő szentmisét 11 órai kezdettel.

Közismert, hogy az idei március 15-i rendezvényeinket a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében nem szervezhetjük meg, de ez nem akadályozhat meg bennünket abban, hogy nemzeti ünnepünkön lélekben együtt legyünk és emlékezzünk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire, akik a polgári átalakulás megindítójaként, Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseményét indították el, a nemzeti identitás egyik alapkövét tették le.  

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Habsburg-ház csak az Orosz Birodalom katonai beavatkozásával tudott győzedelmeskedni. Az 1848–49-es szabadságharc a magyar nemzet történetének talán legismertebb háborús konfliktusa. Legyen hát példa előttünk 1848. március 15-e szellemisége. Történelmünk egyik legfontosabb időszaka volt ez, amelyre méltán lehetünk büszkék ma is. Sokan évente emlékezünk meg erről az eseményről, mert öntudatosan tekintünk múltunkra, történelmünk dicső eseményeire – nemzetünkre.

Az 1848-49-es szabadságharc történelmünk utolsó olyan eseménye, amely mozgósította és összefogta az egész magyar nemzetet. Ezen örökség ad erőt nekünk magyaroknak a jelenben és a jövőben. Akinek pedig ez nem elég, alább ajánljuk figyelmében a nemzetközileg ismert személyiségek véleményét rólunk, magyarokról:

VICTOR HUGO (1802-1885) francia költő, író:

„Magyarország a hősök nemzete, Németország az erényt, Franciaország a szabadságot, Olaszország a dicsőséget képviseli a nemzetek sorában. Magyarország a hősiesség megtestesülése. …Magyarország nem halt meg és nem halhat meg. Ez a kiváló nemzet majd kitör sírjából ahová az önkény fektette.”

CHARLES-LOUIS MONTESQIEU (1689-1755), francia filozófus:

„A magyar híres szabadságszeretetéről, nemes és nagylelkű jelleméről, hősi bátorságáról. Vendégszeretetének legendás híre van.”

TANPAI RINPOCE a nepáli Fehér Király kolostor vezető lámája 2007-ben:

„Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni.”

TH. ROOSEVELT (1858-1919), az Egyesült Államok elnöke, 1910-ben Magyarországon mondta:

„Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ő múltjáért. Amidőn Amerika még Európa méhében leledzett, Magyarország gátolta meg a barbárok terjeszkedését, Magyarország őrizte a civilizált világ biztonságát. Nincs fényesebb történelem, mint a magyar nemzeté.”

II. MURAD szultán (1404-1451):

„Aki elfoglalja Magyarországot, az ura az egész világnak.”

MARZIO GALEOTTO (1427-1497) és ANTONIO BONFINI (1425-1502) olasz humanisták:

„Európa népei mind irigylik a magyaroktól a Kárpát-medence területét, az itt lévő gazdagságot, ezért gyűlölet veszi őket körbe. Magyarországon a leggazdagabb a föld, bő a hal-áldás, nagy mennyiségű a kenyérgabona, a bor pedig kiváló.”

A Német-Római császár kancellárja írja 1444-ben:

„Nagy hatalma van Magyarországnak és nagy az ereje, de ahhoz, hogy a törököt Európából kiűzhessék, sokkal nagyobbra lenne szükség.”

GRIM JAKOB (1785-1863) az első német tudományos nyelvtan megalkotója:

„A magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet.”

Sir BOWRING JOHN (1792-1872):

„A magyar nyelv messze magasan áll, magában. Egészen sajátos módon fejlődött, és szerkezetének kialakulása olyan időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Önmagában, következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis, erő, a hangzatok minden hajlékonyságával és alakíthatóságával. E nyelv a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégibb és legfényesebb emléke… A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény! Aki megfejti, isteni titkot boncolgat, annak is az első tételét…”

SAINT RENÉ TAILLANDIER (1817-1879) francia író, kritikus:

„A magyar nemzet nem pusztulhat el, s ha sírba tennék is, előbb-utóbb fel fog támadni.”

N. ERBERSBERG (1840):

„Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság, és emellett szorgosan került minden közönségest, kiejtésbeli nehézséget és szabálytalanságot.”

FRENCESCO FORGIONE (1887-1968) olasz kapucinus szerzetes:

„Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagy-hatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!”

GEORGE BERNARD SHAW (1856-1950) angol író:

„Őszintén mondom, az anyanyelvemen nagyon sokszor képtelen vagyok érzéseimet és gondolataimat teljes pontossággal visszaadni. A mi nyelvünk gazdag, nagy és praktikus, de viszonylag fiatal… Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna.”

ALBERT CAMUS (1913-1960) francia nobeldíjas író – Párizs, 1957 októbere:

„… A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét. …A szabadság mai évfordulóján szívemből kívánom, hogy a magyar nép néma ellenállása megmaradjon, erősödjön és a mindenünnen támadó kiáltásaink visszhangjával, elérje a nemzetközi közvélemény egyhangú bojkottját az elnyomókkal szemben. …A legázolt bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben.”

„Kelet-Afrika pusztáin tevekaravánok tábortüzeinél a magyar szabadságharcról énekelnek olyan törzsek is, melyek Európáról sem igen hallottak.”

ISAAC ASIMOV (1920-1992) scifi író:

„Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok.”

HELMUT KOHL német konzervatív politikus, kancellár 1982-1998-ig:

„A legnagyobb csapást a nemzetközi kommunizmusra a magyarok mérték és a berlini falból az első követ a magyar hősiesség ütötte ki.”

KRANTZ S. GROVER (1931-2002) amerikai antropológus:

„A magyarországi magyar nyelv ősisége ugyanilyen meglepő lehet… átmeneti kőkori nyelvnek tartom, mely megelőzi az újkőkor kezdetét… a magyar az összes helyben maradó európai nyelvek közül gyakorlatilag a legrégibb…”

HANS KUITERT – De Telegraaf (2001):

„A nacionalizmus gyakran ellenérzést vált ki a világban: másokkal szembeni felsőbbrendűség érzését sejteti s olyan kellemetlen nevek kapcsolódnak hozzá, mint Hitleré, Milosevicsé és – néhány palesztin számára – Sharoné. A magyar nacionalizmus azonban más természetű, veszélytelen jelenség. A magyar nacionalizmus ugyanis a Marsról jön.”

A Marsról, a nap negyedik bolygójáról, ahová a NASA áprilisban kutató szondát indított, noha kutatás végett elég lett volna egy Concordot küldeni Budapestre. Hisz Magyarország a Földre szállt Mars s a magyarok olyanok, mintha földöntúli elmék lennének: virtuózok a számítástechnikában, briliáns tudósok, akik Nobel-díjakat nyernek, kiváló matematikusok. Egyszóval ha igaz a mese – az emberiség krémje.”

NICHOLAS LEZARD – The Guardien (2004):

„A magyarok tulajdonképpen nem is földi lények, hanem egy szuper-intelligens földönkívüli-faj, amelynek sikerült egybeolvadnia az emberiséggel, s csak műveik zsenialitása és nyelvük teljes érthetetlensége árulja el őket.”

ARNALDO DANTE MARIANACCI, az Olasz Kultúrintézet igazgatója (2006):

„…a magyar nyelv nem szorul senkire, nem kölcsönöz, nem üzletel, nem ad nem vesz el senkitől. Míg más országokban a nép formálja a nyelvet, addig itt a nyelv formálja a magyarokat. Azt hiszem, hogy a magyar nyelv a világörökség része is lehetne, mert tiszta nyelv. Semmilyen más nyelvnek nem sikerült tulajdonképpen behatolni és idegen kifejezéseket ráerőltetni…”

JOACHIM MEISNER (1933- ) bíboros, 2009. augusztus 20-án:

„Európának szüksége van Magyarországra, arra a szenvedésben, háborúban és szükségben megerősödött népre, amely soha nem hagyta magát legyőzni.”

BILL JAMIESON (1945-) – Scotland on Sunday (2012. január 15-én):

„…Nyugati nemzet régóta nem hozott létre ilyen feddhetetlen kulturális és szellemi tartalmú és lenyűgöző morális értékű dokumentumot. A 21. század erkölcsi sivatagában megdöbbentő lehet szembesülni a hagyományos értékek, hazafias hozzáállás és az igazi szabadság tiszteletének ilyen drágakövével. Nem csoda, hogy Brüsszel és Washington erőszakkal vissza akarják vonatni: olvassanak egy kis magyar történelmet, mielőtt ilyen hiábavaló próbálkozásba fognának.”

Forrás: Wikipedia/magyarnemzetikartya.hu/reformata.sk/gomorilap.sk

Share.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát. A sütikről bővebben az Általános felhasználói feltételek oldalon tájékozódhat.

Bezárás